Skaityti naujieną

2015 m. spalio mėnesį Raseinių rajone prasidėjo Emocinio intelekto ugdymo mokymai

2015 m. spalio 26 d. Raseinių Šaltinio progimnazijoje, o spalio 29 d. Raseinių r. Girkalnio pagrindinėje mokykloje prasidėjo Emocinio intelekto ugdymo mokymai.

Planuojama mokymų trukmė - 120 ak. val. (96 ak. val. teorijos ir praktinio darbo, 24 val. savarankiško darbo - iš viso 6 susitikimų blokai po 2 susitikimus viename bloke).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-54 patvirtintame Mokytojo profesijos kompetencijų apraše nustatyti ir išskirti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kriterijai, reikalingi profesinėje veikloje:

1) bendrakultūrinės kompetencijos: mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai ugdymo veiklai, jos nespecifikuojant pagal ugdymo turinį;

2) profesinės kompetencijos: mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, reikalingos sėkmingai bendrajai ugdymo veiklai, jos nespecifikuojant pagal ugdymo turinio koncentrus/sritis;

3) bendrosios kompetencijos: žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai, kitos asmeninės savybės, reikalingos mokytojo veiklai ir galimos perkelti iš vienos rūšies veiklos į kitą;

4) specialiosios kompetencijos: mokytojo žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės nuostatos, požiūriai ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios sėkmingą jo veiklą konkrečiame ugdymo turinio koncentre/srityje. 

Emocinio intelekto lavinimo mokymų metu dalyviai turi galimybę įgyti visą spektrą aukščiau išvardintų kompetencijų. Šie mokymai unikalūs tuo, kad ne teoriškai, o praktiškai sąlygoja pokyčius asmenybiniame bei nuostatų lygmenyje: dalyviai nuolat skatinami bei mokomi pažinti save ir kitus asmenis, o tai padeda kurti teigiamą požiūrį į save  ir kitus, auga pagarba ugdytinių ir jų tėvų socialiniam, kultūriniam tapatumui, imama siekti mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškosiomis vertybėmis.  

Pagrindinis mokymų tikslas ugdyti šias mokytojo kompetencijas:

1) profesines (mokinių, tėvų motyvavimo ir paramos jiems; mokinio pažinimo);

2) ugdymo(si) aplinkų kūrimo (kurti saugią, mokinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką; kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką; kurti pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais);

3) mokymo(si) proceso valdymo (siekti pusiausvyros tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo; taikyti įvairias psichosocialines ir edukacines intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus; prieinamai ir suprantamai mokiniui perteikti ugdymui(si) reikalingą informaciją);

4) mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo (vertinti mokinių socialinę pažangą);

5) profesinio tobulėjimo (objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje išlaikant savigarbą ir pasitikint savimi; sistemingai tobulinti savo profesinę veiklą).


Atsiliepimai

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė atsiliepimas

Jurgita Kupriūnienė, Utenos kolegijos, Socialinės gerovės katedros lektorė

Ši programa man asmeniškai buvo tarsi galimybė savo gyvenimo filmą pamatyti iš visiškai kitų perspektyvų. Įvairių psichologijos dalykų mokiausi triju... [skaityti daugiau]

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas atsiliepimas

Vidas Krištaponis, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos pavaduotojas

Emocinis intelektas nėra nulemtas genų, tai ir pastebiu: pradedu geriau pažinti save, gebu labiau valdyti savo emocijas, jų neužgniaužiant ir neišsilieja... [skaityti daugiau]

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Kristina Gadliauskienė, Kauno lopšelio-darželio "Vyturėlis" direktorės pavaduotoja ugdymui

Dalyvavimas projekte „Emocinio intelekto lavinimas Lietuvos mokyklose“ ir asmeniškai, ir profesiškai sustiprino mane. Supratau pagrindinę sėkmingos būt... [skaityti daugiau]

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui atsiliepimas

Rita Dainelienė, Slavikų pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui

Mokymų dėka išmokau dar labiau džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka, mylėti ir su šalia esančiais artimais žmonėmis palaikyti nuoširdžius, šiltus t... [skaityti daugiau]

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė atsiliepimas

Jūratė Arštikaitienė, Šakių vaikų dienos centro vadovė

Mokymai paskatino labiau domėtis kas aš esu? Kitaip pradėjau žiūrėti į santykius su kitais ir į santykį pačiai su savimi. Išjudino daugelį nuostatų... [skaityti daugiau]

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja atsiliepimas

Giedrė Volungevičienė, Daugų V.Mirono gimnazijos pavaduotoja

Projektas „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“ į mūsų gimnazijos kasdienybę įnešė teigiamų pokyčių. Mokymuose pedagogai gavo ne tik teorinių... [skaityti daugiau]